แบบประเมิน โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เรื่อง วัยรุ่นไทยกับไอที 4.0 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานภาพ นิสิต *
2. คณะ/หน่วยงาน *
3. ชั้นปี *
4. ได้รับข่าวสารจาก *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นในการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เรื่อง วัยรุ่นไทยกับไอที 4.0
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดของท่าน
2.1ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
-การประชาสัมพันธ์ *
-ความสะดวกในการลงทะเบียน *
-ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ *
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
-ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี *
-ให้การบริการที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในด้านต่างๆ *
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
-ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ *
-ความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ *
-อาหารว่างมีความเหมาะสมและเพียงพอ *
2.4 ด้านความรู้ที่ได้รับ ก่อน - หลัง การอบรม
-ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้อนี้ *
-หลังการอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้อนี้ *
2.5 ด้านคุณภาพการจัดโครงการ
-ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เรื่อง วัยรุ่นไทยกับไอที 4.0 *
ความคิดเห็นเพิ่มเพิม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service