Nollpunktsmätning Våga Vilja

Hej!

Avesta kommun och Bildningsförvaltningens har beviljats utvecklingsmedel från Skolverket för att under läsåret 14-15 bedriva en rad olika utbildningsinsatser inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande är ett delprojekt i det kommungemensamma projektet Avesta 2020 som löper under år 2013-2015.

Syftet med nollpunktsmätningen är att utarbeta en nulägesbeskrivning för skolornas arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Vidare är syftet att kartlägga vilka behov och stödåtgärder som efterfrågas samt genom en självskattning identifiera utvecklingsbehoven på respektive skola. Enkäten tar ca 10-15 minuter att fylla i och ger dig som pedagog en möjlighet till inflytande och delaktigt att påverka vilka stödinsatser som efterfrågas och vilka behov varje förskola har.

Resultatet från nollpunktsmätningen kommer att skickas ut till respektive förskolechef som i samråd med skolans personal kommer att göra en analys. Analysen kommer att sammanställas till ett underlag för en nulägesbeskrivning med förslag på vilka stödåtgärder som efterfrågas, samt vilka områden som respektive förskola vilja fördjupa sitt arbete inom.

  Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i Avesta kommuns förskolor

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Självskattning för pedagoger

  This is a required question
  This is a required question
  Coachande förhållningsätt
  Digitala verktyg och lärprocesser
  Elevinflytande och delaktighet
  Formativ bedömning (Dokumentation)
  Företagande och företagsamhet
  Utifrån elevens kunskaper, erfarenheter och intressen
  Learning by doing och misslyckanden
  Motivation, lustfylldhet och meningsskapande
  Samverkan skola-närsamhälle
  Skarpa-/verklighetsanknutna uppgifter
  Stimulera till nyfikenhet och kreativa processer
  Samarbete och problemlösning
  Tematiseringar och projektarbete
  Ämnesintegrerat-/tvärvetenskapligt arbete
  Please enter one response per row

  Självskattning av pedagogers stöd och behov

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question