แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn it in

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question