แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn it in

*** สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 รอบละ 40 คน ***

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question