ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มหกรรม “ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย”วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ มหกรรม “ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย”
วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 – 08.45 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 08.45 – 09.00 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานมหกรรม “ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย”
โดย นุชนาถ แท่นทอง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
เวลา 09.00 – 09.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม
เวลา 09.15 – 10.00 น. ปาฐกถา “44 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย กับวิกฤตการณ์ปัญหาที่ดินไทย”
โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 10.00 – 10.20 น. วีดีทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่ดิน 7 นาที
เกริ่นนำ “สถานการณ์ปัญหาที่ดินในประเทศไทย”
โดย ประยงค์ ดอกลำใย ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
เวลา 10.20 – 12.00 น. เสวนา “สังคมไทยจะก้าวพ้นความเหลื่อมล้ำ สู่ความเป็นธรรมที่ในที่ดินอย่าง ยั่งยืนได้อย่างไร”
โดย ผศ. ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.สุนีย์ ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนูเดือน แก้วบัวขาว ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 13.10 น. กล่าวสดุดีและไว้อาลัยผู้นำสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ฯ และผู้นำชาวบ้านในยุคร่วมสมัยที่สูญเสียชีวิตจากการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย”
โดย ดิเรก กองเงิน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
เวลา 13.10 – 13.20 น. รับฟังบทเพลง “อาลัยพ่ออินถา” โดย อาทิตย์ บำรุงเอื้อ ผู้ประพันธ์
เวลา 13.20 – 14.20 น. การแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรีคาราวาน
เวลา 14.20 – 14.30 น. ผู้ดำเนินรายการชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาห้องเรียนที่ดิน และการแบ่งกลุ่ม
เวลา 14.30 – 14.50 น. เปิดการแสดงนิทรรศการ “ที่ดินคือชีวิต”
โดย จำนงค์ จิตนิรัตน์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
เวลา 15.00 - 17.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยตามห้องเรียนต่างๆ
พิธีกรประจำงาน คุณ ประพจน์ ภู่ทองคำ
ห้องเรียนที่ 1 ที่ดินสาธารณะประโยชน์และข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์: ปัญหาและทางออก ห้องสัมมนา ตึกคณะศิลปศาสตร์ 201 (80 คน)
 อธิบดีกรมที่ดิน*
 เนืองนิช ชิดนอก กรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์บึงลำไผ่ กทม.
 เหมราช ลบหนองบัว กรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งซำเสี้ยว จังหวัดชัยภูมิ
 ทัศนา นาเวศน์ กรณีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ บ้านทับยาง จังหวัดพังงา
 ดิเรก กองเงิน กรณีที่ดินเอกชนชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินรายการ สุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
ห้องเรียนที่ 2 จากปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สู่โฉนดชุมชน และการจัดที่ดินแปลงรวม :
ทำไมต้องเป็น 5+1 เท่านั้น ?
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมช (60 คน) ตึกเอนกประสงค์ ชั้น 9
 เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)*
 เฉลิมศรี ระดากูล ผอ.ภาคกรุงเทพปริมณฑลและผู้จัดการบ้านมั่นคง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 นิรันดร์ สมพงษ์ ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 สุรพล สงฆ์รักษ์ สกต. พื้นที่คลองไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการ ประยงค์ ดอกลำใย ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
ห้องเรียนที่ 3 จากการทวงคืนผืนป่า สู่นโยบายจัดที่ดินแปลงรวม : สิทธิชุมชนจะได้รับการรับรองอย่างแท้จริงได้อย่างไร?
ห้องประกอบ หุตะสิงห์ (180 คน) ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
 อธิบดีกรมป่าไม้*
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช*
 กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 ปวรวิช คำหอม น้ำพางโมเดล ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 สิทธิพล สอนใจ ห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 กันยา ปันกิตติ ผู้แทนชุมชนเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง
ดำเนินรายการ ดร. กฤษฎา บุญชัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องเรียนที่ 4 ที่ดินคือชีวิต...สู่เขตคุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ห้องวรรณไวทยากร (80 คน) ตึกอธิการบดี (ตึกโดม) ชั้น 2
 อรวรรณ หาญทะเล ชาวเลทับตะวัน จังหวัดพังงา
 สมชาติ หละแหลม ผู้ประสานงานเครือข่ายชาติพันธุ์ จ.ลำปาง
 ดร. นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
 ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส RECOFTC
 พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง อดีตประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินฯชุมชนชาวเลและกะเหรี่ยง
 ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 สมพร มูสิกะ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำเนินรายงานโดย ปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท
ห้องเรียนที่ 5 เมืองจะเจริญไม่ได้ ถ้าปราศจากคนจน...แล้วคนจนเมืองอยู่ตรงไหน
ห้องสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ 305 (80 คน)
 จุติอร รัตนอมรเวช ผู้อาศัยในที่ดินสาธารณะ กรุงเทพฯ
 ทองเชื้อ วรชุน ผู้อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ กรุงเทพฯ
 ทิพวัลย์ ปุลำพะ ผู้อาศัยในที่ดินเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
 สุชิน เอี่ยมอินทร์ ผู้แทนคนไร้บ้าน กรุงเทพฯ
 วิมล ถวิลพงษ์ ผู้แทนการขับเคลื่อนงานคุณภาพชีวิตคนจนเมือง
 ศรินพร พุ่มมณี บริษัทปั้นเมือง
 ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้แทนสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน
ดำเนินรายการโดย ชีวิน อริยะสุนทร ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานประชากรกลุ่มเฉพาะ
ห้องเรียนที่ 6 จากภัยพิบัติ...สู่การสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
ห้องสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ 202 (80 คน)
 อารี คงกลัด ชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร กรณีกัดเซาะชายฝั่ง
 วารินทร์ ดำรงค์พันธ์ ชุมชนหลังปั๊มเอสโซ่ เขตยานนาวา กรณีไฟไหม้
 ผู้แทนชุมชนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน กรณีน้ำหลาก ดินถล่ม
 วิลาวัลย์ สุขพันธุ์ ชุมชนหาดบางสัก จังหวัดพังงา กรณีสึนามิ
 ศ. สุริชัย หวันแก้ว ผอ.ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย*
ดำเนินรายงาน ไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
เวลา 17.30 - 21.00 น. งานแสดงวัฒนธรรมชุมชนและการแสดงของกลุ่มเพื่อนศิลปิน
 วงโฮป และครอบครัว
 วงสามัญชน

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 – 10. 30 น. เวทีเสวนา “นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับผลกระทบต่อวิถีชุมชน การแย่งยึดที่ดิน”
หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ดร.สมนึก จึงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก
 พรภินันท์ โชติวิริยะนนท์ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ต.ท่าสายลวด จ.ตาก
 สิมมาลา หงษามนุษย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ต.อาจสามารถ จ.นครพนม
 สรายุทธ สนรักษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต.เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา/นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ
 สายทอง เก่งกานา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต.โยธะกา จ.ฉะเชิงเทรา
ดำเนินรายงาน จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์


เวลา 10.30 – 12.00 น. เวทีเสวนา “โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า :
ทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมาย”
 ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
 ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บุญ แซ่จุ่ง ที่ปรึกษา เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
 ประยงค์ ดอกลำใย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ดำเนินรายการ นาตยา แวววีรคุปต์
เวลา 12.00 - 12.40 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 12.40 – 13.00 น. การแสดงหนังตะลุงสะท้อนปัญหาและนโยบายที่ดิน
เวลา 13.00 – 13.20 น. เปิดเวทีภาคบ่าย วาดภาพสด “ที่ดินคือชีวิต” โดย เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
เวลา 13.20 – 13.50 น. ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “ที่ดินคือชีวิต”
ร่วมตัดสินรางวัลโดย
 ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ด้านสารคดี ประจำปี 2558
 ผู้แทนเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
มอบรางวัลโดย ประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เวลา 13.50 น. ผู้ดำเนินรายการเชิญตัวแทนพรรคการเมือง 10 พรรค และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนขึ้นสู่เวที “จากนโยบายที่ดินและข้อเสนอภาคประชาชน สู่นโยบายพรรคการเมือง : จากคราบน้ำตาสู่รอยยิ้ม จากความเหลื่อมล้ำสู่ความเท่าเทียมที่ยั่งยืน”
เวลา 13.50 - 14.20 น. ตัวแทนภาคประชาชนนำเสนอข้อสรุปในห้องเรียนที่ดิน 6 ห้อง และข้อเสนอทางนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งข้อเสนอนโยบายในการรับรองสิทธิและการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
เวลา 14.20 – 14.50 น. ตัวแทนพรรคการเมืองสะท้อนแนวทางในการผลักดันข้อเสนอของภาค
ประชาชนสู่นโยบายของพรรค พรรคละ 3 นาที
เวลา 14.50 น. พิธีปิด
หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการประสานงาน
ประสานงานเพิ่มเติมโทร 081-6385894 แมน ปกรณ์ ผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์

Email address *
ชื่อ-นาสกุล *
Your answer
หน่วยงาน องค์กร หรือสถานศึกษา *
Your answer
ท่านต้องการเข้าร่วมงานมหกรรมที่ดินคือชีวิตในวันใดบ้าง *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service