แบบสอบถามเรื่องเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน และการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปี 2563
กรุณากรอกแบบสอบถามเรื่องเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน ปี 2563
ข้อมูลของผู้ประเมิน
เขตสุขภาพ *
จังหวัด *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
สังกัดหน่วยงาน *
Your answer
1. ประสิทธิภาพการทำกำไร Operating Margin เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน (EBITDA)
1.1 การวัดผล ใช้ค่ากลางกลุ่ม >= ค่ากลางกลุ่ม ได้ 1 คะแนน *
Required
1.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on Asset แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่หน่วยบริการใช้ในการดำเนินงาน หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 การวัดผล ใช้ค่ากลางกลุ่ม >= ค่ากลางกลุ่ม ได้ 1 คะแนน *
2.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าประเภท (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา) (Average payment Period)
3.1 ถ้า Cash Ratio น้อยกว่า 0.8 และ Average payment Period < 180 วัน ได้ 1 คะแนน หรือ ถ้า Cash Ratio มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 และ Average payment Period <90 ได้ 1 คะแนน *
3.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
4. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้ที่เรียกเก็บจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
4.1 Average Collection Period <=60 วันได้ 1 คะแนน *
4.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
5. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิข้าราชการที่เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง CSMBS
5.1 Average Collection Period <=60 วันได้ 1 คะแนน *
5.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
6. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมในเครือข่าย (SS)
6.1 Average Collection Period <=90 วันได้ 1 คะแนน *
6.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) แสดงถึงความสามารถบริหารจัดการวัสดุคงคลังประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่อยู่ในคลังในปริมาณที่เหมาะสม
7.1 Inventory Management <=60 วัน ได้ 1 คะแนน *
7.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
8. หลักเกณฑ์การจัด Grade เพื่อในการประเมินผล
8.1 ผลการประเมิน ผ่าน 5 ใน 7 ข้อ *
8.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
9. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารขบวนการและพัฒนาคุณภาพทางบัญชี
9.1 ใช้ Risk score Plus เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารขบวนการและพัฒนาคุณภาพทางบัญชี *
9.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
10. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการคลัง TPS : Total Performance Score
10.1 ให้ Risk score Plus มีน้ำหนักเป็น 1 ใน 10 คะแนน เพื่อใช้ในประเมินประสิทธิภาพการบริหารการคลัง TPS : Total Performance Score *
10.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
11. เกณฑ์การให้คะแนน TPS : Total Performance Score
11.1 การให้คะแนน TPS : Total Performance Score สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ประเภท F3 ที่ยังไม่ได้เปิดบริการผู้ป่วยใน จะปรับการคิดคะแนนจากประสิทธิภาพจำนวน 7 ข้อคะแนนเต็ม 10 *
11.2 ข้อเสนอแนะ กรณี ไม่เห็นด้วย
Your answer
12. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 สำหรับ CFO (เลือกได้ 3 ข้อ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service