แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์องค์การตลาด ประจำปี 2559
ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการคำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ด้านวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy