REJESTRACJA Webinar: "Finansowe i niefinansowe możliwości wsparcia inwestycji B+R w województwie pomorskim" 12.01.2021 r. godz. 10:00 - 11:35
CELE SPOTKANIA: 1. Zaprezentowanie oferty wsparcia grantowego na zakup specjalistycznych usług doradczych; 2. Omówienie nowych przepisów w zakresie funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych; 3. Przegląd wsparcia finansowego dostępnego w ramach grantów kaskadowych i Funduszu Aligo Alfa. ORGANIZATOR WEBINARU: Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach Projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Nazwisko *
Imię *
Adres e-mail *
Organizacja *
OŚWIADCZENIE RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: drg@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 300.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. organizowanie zdalnego spotkania tematycznego - webinaru pn. "Finansowe i niefinansowe możliwości wsparcia inwestycji B+R w województwie pomorskim" w ramach realizacji projektu pn. Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w dn. 12.01.2021 r.;
b. archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia).
4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy