แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ
แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของท่านในการไปรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาลซึ่งรับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ กรุณาตอบแบบสำรวจตามความรู้สึกของท่าน ผลการตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานของสำนักงานต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ระดับการศึกษา
Clear selection
4.อาชีพ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์
2.แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
3. ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ
5. ความถูกต้องที่ได้รับบริการ
6. การให้บริการชุมชนเคลื่อนที่
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
7. การต้อนรับของเจ้าหน้าที่
8. การแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
9. การอำนวยความสะดวกการให้บริการ
10. การอธิบายตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
11. ความโปร่งใสน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่
12. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
Clear selection
ด้านช่องทางการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
13.ตู้รับความคิดเห็น
14.เวบไซต์
15.เสียงตามสาย
16.ป้ายประชาสัมพันธ์
17.ติดต่อด้วยตนเอง
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
18.มีสถานที่เพียงพอต่อการให้บริการ
19.ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ
20.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy