แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ 
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าแบบสำรวจนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th อันเป็นการปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดการเว็บไซต์ของ สศก. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยแบบสำรวจนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ เพศ กลุ่มเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่สังกัด ที่ทำงานใน สศก. โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง สศก. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แล้วเท่านั้น 

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองบข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ตามที่ สศก. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้ารับทราบและมีความประสงค์
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม    
เพศ
*
 อายุ   
*
อาชีพ *
สังกัด ( ศูนย์ / สำนัก / กอง )
ส่วนที่ 2 : ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ
การจัดรูปแบบ (Layout) ในเว็บไซต์
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีคาวมเหมาะสม
รูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความง่ายและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ระดับใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy