แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสันมหาพน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพหลัก *
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสันมหาพน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลสันมหาพน
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการโรงน้ำดื่มชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 4 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก (บริเวณแยก ซอย 1)
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมปัญญาท้องถิ่น
โครงการที่ 1 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมหาพน (เช่น กิจกรรมประเพณียี่เป็ง)
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 2 โครงการประเพณีสรงน้ำพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงการที่ 1 โครงการตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 1 โครงการลดคัดแยกขยะ
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการที่ 1 โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ื 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการที่ 3 โครงการจัดทำแผนชุมชน
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม