แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
แบบสำรวจข้อมูพื้นฐานก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล"
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ตำแหน่ง *
3.1ครูผู้สอน (ระบุ) สอนชั้น (ศึกษานิเทศก์ไม่ต้องตอบข้อนี้)
3.2 ศึกษานิเทศก์ (ระบุ) งานที่รับผิดชอบ (คุณครูไม่ต้องตอบข้อนี้)
4. ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง *
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
6. ขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน (ศึกษานิเทศก์ไม่ต้องตอบข้อนี้)
Clear selection
ตอนที่ 2 การอบรม และความรู้เกี่ยวกับ BBL
1. ท่านเคยเข้ารับการอบรมตามนโยบาย “การพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี” Brain – based Learning (กุญแจ 5 ดอก) *
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2. ท่านเคยศึกษา/อบรมเกี่ยวกับ Brain – based Learning (กุญแจ 5 ดอก) หรือไม่ อย่างไร *
เคย โดยใช้ในการดำเนินการดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับ Brain – based Learning (กุญแจ 5 ดอก) หรือไม่ อย่างไร *
มี (เลือกตอบได้ 1 ข้อ)
Clear selection
4. ท่านมีการนำความรู้เกี่ยวกับ Brain – based Learning (กุญแจ 5 ดอก) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือไม่ อย่างไร *
มี การดำเนินการดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนของท่าน โดยแต่ละช่อง
มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
รายการ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1. การจัดศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
2. การจัดศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology : DLIT)
3. กิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของสมอง (Boost Executive Function Program: Boost EF Program)
4. บทเรียนกระตุ้นสมอง (Brain Move Lesson)
5. กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ที่กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
6. เมนูอาหารเสริมสร้างสมอง (Brain Food Menu)
7. สื่อและหนังสือแบบเรียน (Book and Learning Resources) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กที่แนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Learning Thailand. Report Abuse