PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN

BMTT.13.00.05
Ngày có hiệu lực 01/06/2013

Phiếu đề nghị mượn MMTB, CCDC này phải được gửi về ít nhất 03 ngày trước ngày mượn để BP.VT-KT có đủ thời gian chuẩn bị. <hr>

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 4

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 5

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question