แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
แบบประเมินนี้ ใช้พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย" เพื่อเป็นการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะหรืออ้างอิงในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการต่อไป ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง
คำชี้แจง แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น และผู้พัฒนาระบบ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลมูลทั่วไป
1. หน่วยงาน/สังกัด/คณะ *
คลิกเลือกรายการ
2. กลุ่มผู้ใช้งาน *
3. ตำแหน่ง *
Your answer
4. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น
ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
1 หมายถึง ไม่เหมาะสม
5. ความคิดเห็นของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น และผู้พัฒนาระบบ *
5
4
3
2
1
1. ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูล
2. ระบบจัดการข้อมูลเอกสาร เช่น เพิ่ม ลบ ปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น
3. ความถูกต้องของการรายงานและสถิติต่าง ๆ ของระบบ 
4. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องต่อการใช้งาน
5.  ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ รูปแบบตัวอักษรกำหนดสี และการจัดหมวดหมู่เมนูการใช้งานต่าง ๆ
6.  ภาษาที่ใช้ในระบบ สื่อความหมาย เข้าใจง่าย เช่น ข้อความ  ชื่อเมนู  คำอธิบาย เป็นต้น
7.  ความรวดเร็วและสะดวกในการแสดงรายงานข้อมูล
8.  ความเหมาะสมต่อการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ
9.  ความรวดเร็วในการใช้งานระบบ
10.  ความเสถียรในการให้บริการระบบ (ระบบไม่หยุดชะงักขณะใช้งาน)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse