ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ จัดโดย พุทธสามาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2561
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขอเชิญชวนผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี พ.ศ. 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการปฏิบัติจิตตภาวนาต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าสู่ทางสายเอก ปีที่ 14 : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 วัน 2 คืน และ
2.โครงการอบรมจิตตามแนวอานาปานสติ และสติปัฏฐาน ปีที่ 5 : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 วัน 1 คืน

หมายเหตุ
1. การแต่งกาย
ชาย - เสื้อสีขาว /กางเกงสีขาวหรือสีดำ / หรือชุดชาว
หญิง - เสื้อสีขาว / ผ้าซิ่น / กระโปรงสีดำ / หรือชุดชาว
2. ผู้สมัครโปรดแจ้งวัน เดือน ปีเกิด วุฒิ สถานที่ติดต่อให้ชัเจน
3. รับสมครเฉพาะผู้ที่มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติเท่านั้น
4. เตรียมผ้าปูนอน / ผ้าห่มนอน / ของใช้ส่วนตัวมาด้วย
5. รายละเอียดสอบถาม
คุณ ดวงเด่น สุโพธิ์ โทร. 02-2819353-4 ต่อ 116
คุณกมลมาศ สอนไทย โทร. 02-2819353-4 ต่อ 122
อาจารย์สมบุญ นิลแดง โทร. 081-8040603
คุณสิทธิโชค สุวัธนะเชาว์ โทร. 081-3393473
คุณยงยุทธ บูรณตรีเวทย์ โทร. 081-4010591
อาจารย์ปัญจศรี สวัสดิชีวิน โทร. 081-6325811

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) *** เฉพาะคำนำหน้า *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
Your answer
อายุ(ปี) *** กรอกเฉพาะตัวเลขของอายุ *
Your answer
วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่
Your answer
หมู่บ้าน
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
สถานที่ทำงาน (โปรดระบุหน่วยงานราชการ กระททรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอิสระของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/อื่น ๆ)
สำนัก/กอง/กลุ่ม *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ระดับ *
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
สถานการเข้าร่วมโครงการ *
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ *
Required
โปรดเลือกระยะเวลาที่เข้าร่วม โครงการที่ 1. โครงการปฏิบัติจิตตภาวนาต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าสู่ทางสายเอก ปีที่ 14 : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 วัน 2 คืน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ตาม QR Code นี้
Captionless Image
โปรดเลือกระยะเวลาที่เข้าร่วม โครงการที่ 2.โครงการอบรมจิตตามแนวอานาปานสติ และสติปัฏฐาน ปีที่ 5 : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 วัน 1 คืน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ตาม QR Code นี้
อนุศาสน์ธรรม ล้างจิต เปลื้องกรรม รับปีใหม่ โดยพระอาจารย์ อารยวังโส
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms