Kids KENDO It 4 - Letni Obóz Kendo Juniorów - ISTEBNA 17-24.08.2019
Email address *
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Letniego Obozu Kendo Juniorów - Istebna 2019 jest Firma OKAMI SPORT EVENTS Krzysztof Kaczorowski Tel kontaktowy: 798 921 612, mail: genryokucup@tlen.pl

II.TERMIN i MIEJSCE OBOZU:
17 do 24 sierpnia 2019 r. (od soboty do soboty).
Ośrodek Wypoczynkowy "Las" 43-470 Istebna 1025 [ http://www.istebna-las.pl ]

III. CEL OBOZU:
1) Rozwój kendo wśród dzieci młodzieży z całej Polski,
2) Poprawa sprawności fizycznej i mentalnej uczestników obozu,
3) Dobra zabawa i harmonijny rozwój uczestników obozu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 roku życia trenujących w bogu. Udział młodszych dzieci w obozie jest możliwy wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub osoby przez niego upoważnionej - np trener klubowy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez organizatora.

Kwalifikacja do udziału w obozie następuje na podstawie:
1) wniesienia zaliczki w wysokości 200 zł na konto bankowe. Rezerwacja miejsca na obozie następuje w momencie zaksięgowania zaliczki.
2) wypełnienie przez opiekuna Karty Udziału w Obozie - do pobrania pod poniższym linkiem:
http://kendo.wisla.pl/wp-content/uploads/2019/03/KARTA-KWALIFIKACYJNAISTEBNA-2019.doc i przesałanie skanu na adres mailowy: genryokucup@tlen.pl. Oryginał musi zostać przekazany przy zakwaterowaniu.
3) Wpłaty reszty kwoty za obóz na konto do dnia 17 lipca 2019.
3) Okazania na miejscu ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w obozie.

V. KOSZT OBOZU:
Koszt udziału w obozie obejmuje:
1) Całodobową opiekę trenerów z uprawnieniami wychowawcy kolonijnego dla uczestników w wieku 8-18 lat
2) Dwa treningi KENDO dziennie oraz inne zajęcia sportowe (sporty drużynowe oraz rozruch poranny).
3) Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych.
4) Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację + woda na treningi
5) Bogaty program zajęć rozrywkową w tym m.in.:,
- wyjście do parku wodnego "OLZA"
- wycieczka krajoznawcza do "TRÓJSTYKU"
- wycieczka krajoznawcza na OCHODZITĄ
- wycieczka do Muzeum Świerka Karpackiego i Woliery Pokazowej Głuszca, Izba Pamięci Jerzego Kukuczki.
- gry i zabawy, konkursy (m.in. na najczystszy pokój, najbardziej koleżeńskiego uczestnika obozu)
- ognisko i/lub dyskoteka na zakończenie obozu
6) pamiątkowy kendo- bidon oraz dyplom uczestnictwa w obozie.

Koszt udziału w obozie NIE OBEJMUJE:
1) ubezpieczenia NNW/OC
2) transportu na i z obozu.

OPŁATY:
1) *Cały pobyt (8 dni) - 900 zł . Jeden dzień - 150 zł

Konto bankowe do przelewu zaliczki [ 200 zł/os ] oraz reszty kwoty:

Krzysztof Kaczorowski
mBank: 56 1140 2004 0000 3502 7443 3062

* Pierwszeństwo przy zgłoszeniach będą miały osoby deklarujące chęć udziału w całym obozie. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienia zaliczki. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie do 17 LIPCA 2019 organizator zwraca całość wpłaconej zaliczki. Po tym terminie zaliczka przepada.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją obozu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie obozu, wynikłe z zaistnienia przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
3) Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone.
4).Uczestnik obozu zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń organizatora, wychowawców oraz warunków regulaminów i zasad BHP obiektów na terenie których będzie przebywać w ramach obozu.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie obozu oraz odwołania obozu w związku z
wystąpieniem zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację obozu lub jego części.
6) w przypadku notorycznego łamania zasad regulaminu obozu lub karygodnego zachowania (np. spożywanie alkoholu, palenie papierosów, samowolne oddalanie się bez wiedzy i zgody opiekunów), organizator może zastosować następujące kroki dyscyplinujące w stosunku do uczestnika: upomnienie ustne, nagana z wpisem do "karty udziału w obozie", poinformowanie opiekuna prawnego, wydalenia uczestnika z obozu. W takim przypadku opiekun prawny jest zobowiązany do odbioru swojego podopiecznego osobiście na własny koszt w ciągu 24h od otrzymania informacji od Organizatora bez prawa żądania zwrotu pieniężnego za niewykorzystane dni pobytu.

*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service