แบบประเมินพหุปัญญา (สำหรับนักเรียน)

ให้นักเรียนเลือกข้อความที่ตรงกับลักษณะของนักเรียนดังต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  ชอบเคาะจังหวะหรือฮัมเพลงในระหว่างเวลาเรียน/ทำงาน
  ร้องเพลงไพเราะ  ถูกจังหวะ  และทำนอง
  ชอบฟังเพลง  ฟังดนตรีหลากหลาย
  บอกเสียงดนตรี  จังหวะ หรือทำนองเพลงที่ผิดได้
  สามารถจดจำและร้องเพลงหรือทำจังหวะทำนองดนตรีได้ถูกต้องเมื่อได้ยินหรือฟังเพลง-ทำนองดนตรีเพียงแค่ครั้งสองครั้ง
  มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรี
  มีความสามารถเคาะจังหวะดนตรีหรือเล่นเครื่องตีได้ถูกต้อง
  เข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติดนตรี
  รู้จักบทเพลง  ทำนองเพลง  และเครื่องดนตรีหลากหลาย
  ชอบสร้างทำนองเพลง  เสียงดนตรี  โดยการผิวปาก  ป้องปาก หรือใช้วัสดุใกล้ตัว  เช่น  ใบไม้  กระดาษ  ฯลฯ
  Please enter one response per row
  ชอบเคลื่อนไหว นั่งเฉยๆไม่ได้นาน
  เวลาพูดคุยชอบออกสีหน้า ท่าทาง และใช้มือประกอบ
  ชอบแตะต้องสัมผัสสิ่งของ
  มักใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง  วิ่ง  กระโดด  เล่นกับเพื่อน
  มีความสามารถเล่นกีฬาได้ดี
  สามารถแสดงท่าทีเลียนแบบหรือล้อเลียนบุคคลอื่นการเคลื่อนไหวของสัตว์หรือสิ่งของ
  ชอบงานฝีมือ  งานประดิษฐ์  เช่น  งานประกอบชิ้นส่วน  ปั้น  แกะสลัก  พับกระดาษ  ถักทอ
  ชอบเล่นเกมที่ใช้การบังคับของกล้ามเนื้อ
  ชอบการแสดงหรือการเล่นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย  เสี่ยงภัย  ตื่นเต้น
  เลือกร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสงออกด้านกีฬา กรีฑา การแสดง
  Please enter one response per row
  คิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ได้รวดเร็ว
  ชอบเรียนคณิตศาสตร์หรือคิดคำนวณ
  ชอบตั้งคำถามต่อเนื่อง  สืบหาเหตุผล  ที่มาที่ไป  ขั้นตอน  กระบวนการ
  ชอบเกมที่เกี่ยวกับการคำนวณ  คาดคะเน  แก้ปัญหาเชิงเหตุผลตัวเลข
  มีความสามารถในการจำแนกแยกแยะจัดประเภทหมวดหมู่
  มีความสามารถคิดหาเหตุผลได้ดี
  ชอบการพิสูจน์  ทดลอง  ทดสอบข้อสงสัย
  มีความสามารถคิดในเชิงนามธรรมได้ดีเกินกลุ่มเพื่อนที่มีอายุเท่าๆกัน
  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสาธิต  ทดลองทางวิทยาศาสตร์
  ชอบใช้เวลาว่างเล่นเกม  เช่น  หมากรุก  เกมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ฯลฯ
  Please enter one response per row
  ชอบอ่านหนังสือ
  ชอบฟัง  เรื่องเล่า  นิทาน  นิยาย
  มีความจำเหตุการณ์ต่างๆ ในรายละเอียดได้ดี  เช่น  บุคคล  สถานที่  วัน  เวลา  คุณลักษณะ อากัปกิริยาและถ่ายทอดด้วยถ้อยคำได้ดี
  ชอบเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้หรือเกมเล่นคำ  ภาษา
  ระบุคำศัพท์  สำนวน  คำพังเพยได้กว้างขวาง
  สามารถเขียนหนังสือ  โดยเรียบเรียงถ้อยคำและประโยคได้ดี
  มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้คำคล้องจอง  การเขียนโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน
  สามารถพูดเล่าเรื่องแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  โต้วาทีได้ดี
  สนใจร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน
  ชอบเขียนบันทึกประจำวัน  เรื่องสั้น  นวนิยาย  วารสาร  หนังสือพิมพ์
  Please enter one response per row
  ชอบขีดเขียนรูปภาพ  เส้นต่างๆ  ตามสมุดหนังสือเรียน
  วาดภาพได้ดี
  จำเส้นทาง  ทิศทางที่คุ้นเคยได้ดี
  ดูรูปภาพ  แผนภูมิ  แผนที่แล้วเข้าใจ  อธิบายได้ดีกว่าให้อ่านหนังสือ
  สนใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ
  ชอบดูภาพยนตร์  ภาพเคลื่อนไหว  และสื่อทางสายตาอื่นๆ
  ชอบเล่นเกมที่เกี่ยวกับรูปภาพ  รูปทรง  การตัดต่อ
  สนใจการออกแบบสร้างงานที่เป็นสามมิติ  เช่น  บล็อก  โลโก้
  มีความสามารถในการจำแนกสี  ใช้สี  ระบายสี
  มีความจำและจินตนาการที่เห็นภาพได้ชัดเจน
  Please enter one response per row
  ชอบการพูดคุยกับเพื่อน  อยู่ไม่สุขระหว่างเรียน
  มักใช้เวลาว่างรวมกลุ่มสังสรรค์  เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ
  ชอบแสดงตัว  เสนอตัว  หรืออาสาให้บริการแก่ครู  อาจารย์  และเพื่อนๆ
  ชอบคบเพื่อนหลายๆ คน
  เป็นที่รู้จักมักคุ้นของเพื่อนๆ  นักเรียนส่วนใหญ่
  ชอบเล่นเกมที่เล่นเป็นกลุ่มหรือทีมมากกว่าเล่นคนเดียว
  มีความสามารถในการจูงใจและเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม
  เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นกลุ่มหรือเกี่ยวข้องกับบริการสังคมการนันทนาการ
  มีความสามารถเด่นในการเก็บ  จำ  ตีความ  สีหน้า  ท่าทาง  น้ำเสียง  อารมณ์  ความรู้สึก ของผู้อื่น
  มีความสามารถในการประสานงาน  ประนีประนอมและลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม
  Please enter one response per row
  ชอบสังเกตพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต  เช่น  สัตว์  พืช
  จัดหมวดหมู่  จำแนกประเภทของสัตว์  พืชได้ดี
  บรรยาย/เปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างของพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ชัดเจน
  เรียนได้ดีในวิชาหรือเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยา  พืช  สัตว์  ธรรมชาติแวดล้อม
  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับทัศนศึกษาธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
  เลือกปฏิบัติกิจกรรม  ทำงานในที่กลางแจ้งหรือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากกว่าในห้องเรียน หรือที่ผู้คน หนาแน่น
  ชอบงานอดิเรกที่เกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  สะสม  เกี่ยวกับสัตว์  พืช วัสดุธรรมชาติ
  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  เลียนเสียงและกิริยาท่าทางของสัตว์ได้
  ระบุผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้
  Please enter one response per row
  เลือกศึกษา  ค้นคว้า  ทำงานตามลำพังมากกว่าทำงานร่วมกับผู้อื่น
  ชอบใช้เวลาว่างทำกิจกรรมหรือทำงานอดิเรกตามลำพัง
  สามารถบรรยายหรือสะท้อนความรู้สึกของตนเองได้ชัดเจน
  มีความเป็นอิสระ  เป็นตัวของตัวเอง
  สามารถระบุจุดเด่น  จุดด้อยของตนเองได้ตรงตามความเป็นจริงและความรู้สึก
  เมื่อมอบหมายให้ทำงานตามลำพังจะทำได้ดีกว่าทำร่วมกับผู้อื่น
  ชอบจดบันทึกเหตุการณ์สะท้อนความรู้สึกและใฝ่อุดมคติ
  สนใจและมีความสามารถในการวางแผนและจัดการตนเอง
  มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
  มีความสุขุมตระหนักในความสามารถและศักยภาพของตนเอง
  Please enter one response per row