แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
*
2. อายุ
*
3. วุฒิการศึกษา
*
4. อาชีพ
*
ส่วนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในข้อต่อไปนี้หรือไม่อย่างไร (โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านตามความจริง)
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด                                      
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง                                  
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ด้านกิจกรรม
*
5
4
3
2
1
ห้องสมุดประชาชน
กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
บ้านหนังสือชุมชน
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ด้านคุณภาพของการให้บริการ
*
5
4
3
2
1
ประโยชน์และความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์การเรียนรู้
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริง
ด้านกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
*
5
4
3
2
1
ดำเนินการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนความรู้ความจำ การคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน
ด้านครู/วิทยากร
*
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ
บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
มีความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนำ
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านสื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวก
*
5
4
3
2
1
สถานที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อื่นๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเพียงพอ
สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย
มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง
ด้านการวัดและประเมินผล
*
5
4
3
2
1
มีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy