แบบประเมิน"โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้อง ไม่แท้ง พ่อแม่เข้าใจ คุณครูอุ่นใจ"
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทผู้เข้าร่วม *
เพศ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม"โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้อง ไม่แท้ง พ่อแม่เข้าใจ คุณครูอุ่นใจ"
คำชี้แจง กรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = มาก ระดับ 5 = มากที่สุด
ด้านกิจกรรมเนื้อหาวิชาการ
1.ก่อนเข้าร่วมโครงการท่านมีความรู้เรื่องเพศศึกษามากน้อยเพียงใด *
น้อยมาก
มากที่สุด
2.กิจกรรมน่าสนใจมีประโยชน์ ได้ความรู้ *
น้อยมาก
มากที่สุด
3.กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง *
น้อยมาก
มากที่สุด
4.กิจกรรมนี้เหมาะสมกับท่าน *
น้อยมาก
มากที่สุด
5.กิจกรรมนี้เหมาะสมกับเวลา *
น้อยมาก
มากที่สุด
6.หลังจากการร่วมโครงการท่านคาดหวังว่าตนเองมีทักษะที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา *
น้อยมาก
มากที่สุด
7.การตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อท่านมาก *
น้อยมาก
มากที่สุด
8.วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ สนุกสนาน *
น้อยมาก
มากที่สุด
ด้านการให้บริการ
1.บรรยากาศเหมาะสม สภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย *
น้อยมาก
มากที่สุด
2.วัสดุอุปกรณ์ / อาหาร เหมาะสม มีความพร้อม *
น้อยมาก
มากที่สุด
สรุป ความพึงพอใจของท่านอยู่ในระดับ *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service