แบบสอบถามความพึ่งพอใจคุณภาพการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คำชี้แจง
แบบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 รายละเเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึ่งพอใจต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึ่งพอใจต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด
ท่านมีความพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดมากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
ทรัพยากรที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
มีระยะเวลาการยืม - คืน เหมาะสมกับการให้บริการ
การจัดเรียงทรัยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
เวลาที่ให้บริการ (เปิด - ปิด ) มีความเหมาะสม
ด้านการให้บริการของบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา
ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
น้อย
จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
แสงสว่างมีเพียงพอ
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเพียงพอ
มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความครอบคลุมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการ
ความพึ่งพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย
ด้านการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ำเสมิ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการหลายช่องทาง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy