แบบประเมินการให้บริการศูนย์สารนิเทศฯผ่านเวปไซด์

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

  7. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารนิเทศฯ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้ใช้บริการ

  8. การประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการต่อศูนย์สารนิเทศฯ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question