***********************เลื่อนการจัดสัมมนา**************************

กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

    การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคลากร ICT ไทย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015” วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ