แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS) กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS) ซึ่งจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของกอง (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 3.1 ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน โดยขอให้ทำเครื่องหมายถูก ลงในช่อง  ระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 ประเภทของบุคลากร *
1.2 ท่านใช้บริการระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย UPIS เพื่อวัตถุประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.3 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS) *
1.4 ท่านใช้งานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่องใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.5 ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่องใดควรปรับปรุงมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS)
Your answer
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)
1.ข้อมูลในระบบครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง
2. ข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันสมัย
3. ข้อมูลในระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
4. ข้อมูลในระบบตรงตามความต้องการใช้งาน
5. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
6. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ระบบมีเสถียรภาพ และการเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
8. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
9. การใช้งานระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย (UPIS) โดยรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms