แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
คำชี้แจง :
แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 คำตอบของท่านทุกคำตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริงและขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงผลงาน/งานบริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ความต้องการต่อผลงาน/บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทำเครื่องหมาย ✔ลงในหน้าข้อความซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับท่าน................................. เพศ : *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ประสบการณ์ในการทำงาน *
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงผลงาน/งานบริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โปรดทำเครื่องหมาย ✔ลงในหน้ากระบวนการซึ่งท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด (เลือกได้เพียง 1 กระบวนการ) *
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โปรดทำเครื่องหมาย ✔ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน.......... ด้านบุคลากร................................................................................ 1.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้ *
2.บุคลากรมีความสุภาพและมีอัธยาศัยที่ดี
3.บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจ *
4.ทำงานมุ่งเน้นความสำเร็จ *
5.มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
ด้านช่องทางการสื่อสาร 1.website *
2.E-mail *
3.webboard *
4.แผ่นพับ *
5.วารสาร
6.จดหมายข่าว *
7.โทรศัพท์/โทรสาร *
8.VCD/DVD *
9.แผ่นซีดีรอม *
ด้านกระบวนการทำงาน....................................................................... 1.ขั้นตอนกระบวนการชัดเจนและเป็นระบบ *
2.การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ *
3.การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ *
4.การตอบข้อหารือ อนุมัติ อนุญาต ถูกต้อง รวดเร็ว *
5.มีการสื่อสารให้ความรู้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ *
6.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ *
7.มีคู่มือการปฏิบัติ/คู่มือการให้บริการที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย *
8.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม *
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms