تقاضای تجدیدنظر برای نمره‌ی نهایی

* مهلت ثبت توضیحات شما تا پایان روز پنجشنبه ۲۴ دی است.
* نمره‌‌ی نهاییِ محاسبه شده در صفحه‌ی درس نمره‌ی ارسالی به آموزش می‌باشد.(با حداکثر یک‌دهُمِ نمره تغییر برایِ گرد کردن)
*نحوه‌ی محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی به این صورت است: ۸ نمره میان‌ترم + ۱۲ نمره پایان‌ترم + ۴ نمره آزمونک‌ها +۲ نمره تمرین + تمرین امتیازی.
* دانشجویانی که نمره‌ی آن‌ها کمتر از ۱۰ است، نمره‌ی ۹.۵ می‌گیرند.
*در نمره‌ی نهایی، به درخواست‌های تجدیدنظر رسیدگی شده است.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question