แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
Required
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการร้องเรียนของนักศึกษา
** ขอให้ท่านได้เลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่าน **
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. จำนวนหรือควมเพียงพอของอุปกรณ์
2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
3. เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ
2. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีความสะอาด ความสงบร่มรื่น
3. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอ
4. อาคาร/สถานที่ ในการทำกิจกรรมการค้นคว้าแบบพอเพียง
5. สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ำโดยรวมมีความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการแก่นักศึกษา
2. ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ
3. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูล
4. การให้คำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. การให้บริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา
ด้านการให้บริการทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสาขาโดยรวม
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวดเร็ว
3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดวิทยานิพนธ์และอื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / ความต้องการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms