059816 / 28.11.-29.11.2016 г., ДИКПО, тема „Електронните тестове в начален етап”
Квалификационен курс на тема „Електронните тестове в начален етап”
с ръководител гл.ас. д-р Елена Колева
Индивидуална такса за курсист - 25 лв.
Време на провеждане – 28.11.-29.11.2016 г. (І гр. от 9 до 12.15 ч.; ІІ гр. от 13.30 до 16.30 ч.)
Хорариум – 8 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 0,5.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо до 22.11.2016 г.:
 всеки участник да попълни настоящата заявка
 сумата за курса да бъде преведена по сметката на ДИКПО:
ШУ ДИКПО – Варна
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 059816”

На курса да се носи копие от платежното нареждане (при повече участници от едно учебно заведение, превело таксата, е достатъчно да се носи 1 копие на платежно нареждане).

Уважаеми колеги,

Моля във връзка с издаване на удостоверения за проведен курс според изискванията на новата Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн. в ДВ бр. 75/27.09.2016 г., да попълните следните данни:

Email address *
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец,година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. - Terms of Service - Additional Terms