แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเปิดเรียนตามปกติมาเรียนที่มหาวิทยาลัย (Onsite) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เรียน ผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนด แนวทางการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) โดยทุกสถานศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (สคร.1) และ เทศบาล ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอมาตรการจัดการเรียนการสอนตามปกติของแต่ละสถานศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการขอรับการพิจารณาเปิดเรียนแบบ Onsite เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริงเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป

มหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ มีเพียงคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การตอบคำถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของบุตรหลานของท่านแต่อย่างใด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. เพศ *
2. อายุ (ปีเต็ม) *
3. ประเภทของผู้ปกครอง *
4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
5. คณะที่บุตรหลานของท่านกำลังศึกษาอยู่ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse