แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ใหม่ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1 .เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ร.พ.สวนสราญรมย์ ให้เป็นระบบใหม่ที่ทันสมัย มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยพัฒนาระบบภาษา PHP ใช้ Codeigniter Frameworkในการพัฒนาระบบ
2 .เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ร.พ.สวนสราญรมย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
3 .เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจที่ช่วยให้ผู้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
4 .เพื่อออกแบบและวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมและออกแบบกราฟฟิกของเว็บไซต์ และทำการโอนถ่ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมเข้าสู่โครงสร้างของเว็บไซต์ใหม่
5 .เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
6 .เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มาสารถแสดงผลได้ทุกขนาดจอภาพ (Responsive web) ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารโดยผ่านอุปกร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือ Tablet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
1.เพศ *
สำหรับผู้เยี่ยมชมทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงาน/ข้าราชการ
ประชาชนทั่วไป
เลือกข้อมูล
สำหรับผู้เยี่ยมชมทั่วไป
ให้ข้ามไปทำข้อ 1.ด้านเนื้อหา
2.ตำแหน่ง
Your answer
3.หน่วยงาน
Your answer
1. ด้านเนื้อหา
โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสมน่าพอใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.4 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.5 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.6 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยกรณ์ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.7 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.8 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.9 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.10 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.6 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.7 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.8 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.9 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.10 ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.2 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.3 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.4 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
***ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป***
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.