แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยมหาวิทยาลัยจะสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน โดยผลที่ได้จากการสำรวจจะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.สายงาน
5.เป็นผู้บริหาร(ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
6.วุฒิการศึกษาสูงสุด
7.วิทยาเขตที่ปฏิบัติงาน
8.หน่วยงานที่สังกัด
โปรดเลือกหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
( โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นและความพึงพอใจของท่าน)
2.1 ความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1) การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
2) การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
3) การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เช่น การเป็นที่พึ่งให้แก่สังคม ดูแล แก้ไขปัญหาให้ชุมชน
4) การมีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตย
5) ความโดดเด่นทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6) ความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) ความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีภาวะผู้นำ
2.2 ความพึงพอใจด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1) มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
2) มีการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติ
3) มีการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
4) มีการสร้างงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาของประเทศ
5) มีการส่งเสริมและการให้บริการวิชาการแก่สังคม
6) มีการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
7) มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการวิจัย
8) มีการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
8) มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) การบริหารด้านการเงิน/ งบประมาณ/ พัสดุ
3) การบริหารงานด้านการวิจัย เช่น การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย
4) การจัดหาทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
5) การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
6) การมีระบบติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนางาน
7) การบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2.4) ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
Your answer
2.5 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1) นโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีความสุข
3) การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงาน
4) บรรยากาศสถานที่ทำงานเอื้อต่อการทำงาน การส่งเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพ และ ความปลอดภัย
5) การมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
6) การจัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม
2.6) ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน
Your answer
คำตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
(ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms