FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KURSIE „ Jak uruchamiać potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury”
Kaszubski Uniwersytet Ludowy zaprasza na:

Kurs "Uruchamiamy potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury” to 60.godzinne stacjonarne szkolenie, które będzie zrealizowane w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz  w wybranym sołectwie / wsi, gdzie się odbędzie część praktyczna kursu mająca na celu uruchomienie potencjału młodych do aktywnego uczestniczenia w konkretnym, wspólnie wypracowanym, wydarzeniu kulturalnym.

Kurs jest adresowany do 12 osób reprezentujących szeroko rozumiane kadry kultury w tym m.in. -  animatorów, instruktorów, kadry zarządzającej, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury  czyli  domy kultury, biblioteki, muzea, świetlice, organizacje pozarządowe.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy zapewnia:
- realizację zajęć przez doświadczonych trenerów – praktyków,
- materiały dydaktyczne,
- pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach 2osobowych z łazienkami,
- wsparcie mentorskie,
- korzystanie ze zbiorów biblioteczki.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program szkoleniowy zostanie zrealizowany w formie 2 stacjonarnych zjazdów w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy  w terminach:

            - 1 zjazd: 27 – 30 października 2022

Zajęcia rozpoczynać się będę w czwartek o godzinie 10.00, a kończyć się będą o godz. 13.00 w niedzielę. 

           - 2 zjazd: 10 – 13 listopada 2022

Zajęcia rozpoczynać się będę w czwartek o godzinie 16.00, a kończyć się będą o godz. 13.00 w niedzielę.    


Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 14 września 2022 r. i trwać będzie do 6 października  2022 r.


Uczestnicy/uczestniczki przyjęci do udziału w kursie są zobowiązani do wniesienia wpisowego na częściowe pokrycie kosztów organizacji kursu  w  wysokości:   540,- zł

(możliwość płatności w dwóch ratach po 270,- zł , 1 rata z terminem płatności do 21 października 2022r., druga rata z terminem płatności do 7 listopada 2022r.) 

przy opcji wpłaty całości, oczekujemy na przelew do 21 października 2022r. 


Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego o nr:

        26 1160 2202 0000 0000 4746 3115

w tytule wpłaty należy wpisać „Kurs Młodzi – imię i nazwisko”

 Informujemy, że w przypadku opłacenia kursu przez podmiot delegujący, wystawiamy faktury VAT na wskazany podmiot. 
Osoba do kontaktu: Sulisława Borowska, email: sulinab@kul.org.pl, nr tel. 603 991 705
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Plakat promocyjny
Klauzula dot. RODO *
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)W związku z przystąpieniem do szkolenia pn. „Jak uruchamiać potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, przyjmuję do wiadomości, iż:1. Administratorem moich danych osobowych jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy 1, 83-315 Szymbark (dalej zwany „Administratorem”) wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215377, NIP 5891826387, REGON 193090401.2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadania w ramach zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł.3. Moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, PESEL będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji kursu pn. „Jak uruchamiać potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach w/w programu.4. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 w celu realizacji umowy ubezpieczenia NNW uczestników projektu. 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Urzędowi Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie wyżej wymienionych instytucji  kontrole i audyt w ramach zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł6. Podanie danych jest wymogiem umownym, umożliwiającym udział w rekrutacji oraz  projekcie.7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania oraz zakończenia obowiązku archiwizowania dokumentacji, tj. do 31.12.2030 r.10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy