Kenny Elementary School Support Request:
Families can request support or information about online platforms, academics, family resources and more, by submitting this form. A staff member will respond to your request as soon as possible, and within 2 school or business days.

Las familias pueden solicitar apoyo o información sobre plataformas en línea, académicos, recursos familiares y más, enviando este formulario. Un miembro del personal responderá a su solicitud lo antes posible y dentro de 2 días hábiles o escolares.

Các gia đình có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc thông tin về các nền tảng trực tuyến, học thuật, tài nguyên gia đình và hơn thế nữa, bằng cách gửi biểu mẫu này. Một nhân viên sẽ trả lời yêu cầu của bạn sớm nhất có thể, và trong vòng 2 ngày học hoặc ngày làm việc.

Fanmi yo ka mande sipò oswa enfòmasyon sou tribin sou entènèt, akademik, resous fanmi yo ak plis ankò, lè yo soumèt fòm sa a. Yon manm pèsonèl la ap reponn a demann ou pi vit ke posib, epi nan 2 jou lekòl oswa biznis.
Email address *
Your Name / Nombre / Tên / Non: *
Student Name / Nombre del estudiante / Tên học sinh / Non elèv la: *
How can we help? ¿Cómo podemos ayudar? / Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ? / Kijan nou ka ede? *
How can we contact you? / ¿Como podemos contactarlo? / Làm thế nào chúng ta có thể liên lạc với bạn? Kijan nou ka kontakte ou?
Phone number or email: número de teléfono o correo electrónico / số điện thoại hoặc email / nimewo telefòn oswa imèl: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Boston Public Schools. Report Abuse