แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษา และการให้บริการของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาและการให้บริการของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ

ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy