แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนบ้านบางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
           แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คำตอบที่ตรงกับความรู้สึกของผู้รับบริการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินการ ครั้งนี้
           คำตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และนำเสนอในลักษณะที่เป็นภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับบริการตอบให้ตรงตามความรู้สึกของผู้รับบริการมากที่สุด

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม :
           แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน แต่ละตอนประกอบด้วยข้อความที่เป็นประเด็นคำถามและคำตอบ ขอให้ผู้รับบริการทำ เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของผู้รับบริการมากที่สุดโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
                     ระดับความพึงพอใจมากที่สุด           5      คะแนน
                     ระดับความพึงพอใจมาก                  4       คะแนน
                     ระดับความพึงพอใจปานกลาง         3       คะแนน
                     ระดับความพึงพอใจไม่พอใจ           2       คะแนน
                     ระดับความพึงพอใจไม่พอใจมาก    1       คะแนน
           โรงเรียนบ้านบางจาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy