แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมล *
Your answer
ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน *
ลักษณะของหน่วยงาน *
ตอนที่ 1 ความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ
1.1 มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และมีความเป็นประชาธิปไตย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน
2.1 มีความรู้พื้นฐาน มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนามาใช้ในวิชาชีพได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม รวมทั้งสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาและวิจัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.9 ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการทำงาน
3.1 มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการใฝ่ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7 มีจิตบริการและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.8 มีความอดทน มุ่งมั่น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.1 โปรดระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ท่านต้องการเพิ่มเติมแก่บัณฑิต นอกเหนือจากคาถามตอนที่ 2
Your answer
3.2 โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานประกอบการ (ถ้ามี)
Your answer
ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service