แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมล
Your answer
ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน
ลักษณะของหน่วยงาน
ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ
1.1 มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.1 ความถูกต้อง แม่นยำในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และมีความเป็นประชาธิปไตย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน
2.1 มีความรู้พื้นฐาน มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนามาใช้ในวิชาชีพได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม รวมทั้งสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาและวิจัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.9 ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการทำงาน
3.1 มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการใฝ่ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7 มีจิตบริการและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.8 มีความอดทน มุ่งมั่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.1 โปรดระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ท่านต้องการเพิ่มเติมแก่บัณฑิต นอกเหนือจากคาถามตอนที่ 2
Your answer
3.2 โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานประกอบการ (ถ้ามี)
Your answer
ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms