#SaveUkraine
UA. Якщо Ви думаєте як допомогти Україні перебуваючи у Польщі, заповніть цю коротку форму. Фундація Україна (що у Вроцлаві) координуватиме комунікацію між потребуючими допомогу та волонтерами у Нижньосілезькому воєвудзтві.

PL. Jeżeli zastanawiacie się jak możecie wesprzeć Ukrainę mieszkając w Polsce, wypełnijcie ten formularz. Dzięki niemu zbierzemy w jednym miejscu informację o tym, w jaki sposób i kto może pomóc. Fundacja Ukraina będzie zajmować się koordynacją komunikacji między potrzebującymi a wspierającymi na Dolnym Śląsku.

ENG. If you want to support Ukraine, while being in Poland - please fill out below form. Foundation "Ukraine" (located in Wrocław) will be gathering information about people's needs and volunteers who are ready to help, and will be coordinating their communication.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
KLAUZULA INFORMACYJNA
Дуже вибачаємось тільки за польську версію, намагаємось перекласти її якнайшвидше. / Sorry for only Polish version for now, we're working hard to translate it asap.

W związku z korzystaniem ze wsparcia w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa przyjmuję do wiadomości, iż:  1. Administratorem moich danych jest Fundacja Ukraina (Partner - realizator projektu) z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, tel. 571 330 203 e-mail iod@fundacjaukraina.eu   2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@fundacjaukraina.eu, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 571 330 203 3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych; 4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.5. Odbiorcami moich danych osobowych będą:      - Partner – realizator projektu,      - Beneficjent - Lider projektu, tj. Dolnośląski Urząd Wojewódzki z siedzibą przy ul. plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,     -  Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Puławskiej 99a, 02-595 Warszawa      - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa oraz podmioty, które na zlecenie Partnera – realizatora projektu i Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności. 6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (tj. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu; 7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu 8. Posiadam prawo dostępu do treści do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, gdyż przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator 9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Підтвердіть ознайомлення з клаузулею / Potwierdź proszę zapoznanie się z klauzulą / Confirm that you read the info above   *
Ім'я / Imię / Name *
E-mail *
 Номер телефону / Numer telefonu / Phone number
Місто / Miasto / City *
 Ви можете допомогти онлайн чи особисто?/ Możecie pomóc na miejscu czy zdalnie? / Can you help online or offline? / *
How can you help? / Jak mogę pomóc? Як можеш допомогти? *
Required
Які мови ти знаєш? / Jakie znasz języki? / What language do you know? *
Required
Допомагаєш нічлігом? впиши кількість людей яких можеш прийняти у себе / Udzielasz noclegu? podaj ilość osób które możesz przyjąć / Providing accomodation? please let us know how many people you can host
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Ukraina. Report Abuse