แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน และ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง ซึ่งการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสังคมต่อไป
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตอนที่ 3 ความต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
3. โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือเขียนเครื่องหมาย x ในหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms