แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละข้อคำถามต่อไปนี้ในระดับใด
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  1. ความภูมิใจต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. ความสนุกสนานกับการใช้บทเรียนออนไลน์
  3. มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้บทเรียนออนไลน์
  4. ไม่มีความเบื่อหน่าย เมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
  5. มีการใช้เวลาน้อยมาก  เมื่อเรียนด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์
  6. การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ง่ายกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ
  7. เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น
  8. ได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
  9. ทราบคะแนนของตนเองหลังการเรียนรู้
  10. บทเรียนออนไลน์ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะและทบทวนเนื้อหาได้ดี
  11. ในการเรียนรู้ด้วยด้วยบทเรียนออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
  12.บทเรียนออนไลน์เป็นวิธีการเรียนที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคลได้
  13. มีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากยิ่งขึ้น เมื่อเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
  14. สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อไม่เข้าใจ
  15. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา
  Please enter one response per row
  This is a required question