APLIKIM
Në bazë të nenit 59, 60 dhe 61 nga Ligji për Arsim Fillor (G.z. 161/19) në klasë të parë do të regjistrohen të gjithë fëmijët të cilët deri më 31.12.2020 (viti i lindjes 2014) i mbushin 6 vjet.
**Në klasë të parë mund të regjistrohen edhe fëmijët e lindur deri më 31.01.2015 me kërkesë paraprake nga prindi/kujdestari dhe mendimit të marrë nga shërbimi pedagogjik i shkollës.
***Kujdes ky aplikim vlen për nxënësit e rajonit të shkollës tonë.
Email address *
Dokumentet e nevojshme për regjistrimi:
1. çertifikata e lindjes (kopje)
2. vërtetim për vaksinat e pranuara (institucioni kompetent për shkollën tonë - Poliklinika “Bit Pazar”)
3. vërtetim nga stomatologu (institucioni kompetent për shkollën tonë - Poliklinika “Bit Pazar”)
4. letërnjoftimi i prindërit/kujdestarit (për identifikim)
5. për klasat në mësim të vazhdueshëm të dy prindërit duhet të dorëzojnë kopje M1 dhe M2
Prindi/kujdestari (emri dhe mbiemri) *
Komuna *
Kontakt telefon *
Numri i letërnjoftimit *
Aplikoj për regjistrim të fëmiut tim në klasë të parë:
Lloji i mësimit *
Required
Emri *
Mbiemri *
Data e lindjes *
MM
/
DD
/
YYYY
Vendi i lindjes *
Shtetësia *
Adresa e banimit *
Dokumentet duhet të dorëzohen në ditën e intervistës së fëmijës tuaj. Për më tepër, do të njoftoheni nëpërmjet e-mail adresës për terminin e intervistës që do të zhvillohet në qershor. Për informata shtesë mund të na shkruani në e-mail:
regjistrim@hasanprishtina.edu.mk
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of SHFK Hasan Prishtina. Report Abuse