แบบสอบถามเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ ง31101คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ ง31101 ให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริง
1.ทำให้ได้ใช้ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ระบบมากขึ้น *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
3.สามารถค้นคว้าความรู้ทางการเกษตรมากขึ้น *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
4.สื่อสารได้หลายคนในเวลาเดียวกัน *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
6.สะดวกในการใช้ได้ด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
7.สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้ผู้อื่น และส่งงานโดยผ่าน Internet ได้สะดวกขึ้น *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
8.สามารถเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ที่สะดวก *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
10.ทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นในเครือข่ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
9.จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านงานเกษตร *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
11.ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากครูและเพื่อนในเครือข่าย *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
12.เกิดผลงานการปฏิบัติงานของตนเองจากการเรียนบทเรียนออนไลน์ ง31101 *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
13.พอใจรูปแบบการเรียนการสอน PBLโดยผ่านบทเรียนออนไลน์ ง31101 *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
14.ลดเวลาการหาความรู้ด้านงานเกษตรจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
15.ทำให้มีความรู้เพิ่มจากชั่วโมงเรียนปกติ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
16.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms