แบบสอบถามเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ ง31101คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ ง31101 ให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริง
1.ทำให้ได้ใช้ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น
มากที่สุด
น้อยที่สุด
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ระบบมากขึ้น
มากที่สุด
น้อยที่สุด
3.สามารถค้นคว้าความรู้ทางการเกษตรมากขึ้น
มากที่สุด
น้อยที่สุด
4.สื่อสารได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
น้อยที่สุด
6.สะดวกในการใช้ได้ด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ
มากที่สุด
น้อยที่สุด
7.สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้ผู้อื่น และส่งงานโดยผ่าน Internet ได้สะดวกขึ้น
มากที่สุด
น้อยที่สุด
8.สามารถเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ที่สะดวก
มากที่สุด
น้อยที่สุด
9.จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านงานเกษตร
มากที่สุด
น้อยที่สุด
10.ทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นในเครือข่ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
มากที่สุด
น้อยที่สุด
11.ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากครูและเพื่อนในเครือข่าย
มากที่สุด
น้อยที่สุด
12.เกิดผลงานการปฏิบัติงานของตนเองจากการเรียนบทเรียนออนไลน์ ง31101
มากที่สุด
น้อยที่สุด
13.พอใจรูปแบบการเรียนการสอน PBLโดยผ่านบทเรียนออนไลน์ ง31101
มากที่สุด
น้อยที่สุด
14.ลดเวลาการหาความรู้ด้านงานเกษตรจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
มากที่สุด
น้อยที่สุด
15.ทำให้มีความรู้เพิ่มจากชั่วโมงเรียนปกติ
มากที่สุด
น้อยที่สุด
16.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ
มากที่สุด
น้อยที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms