แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร2565
          แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร ประกอบด้วย ข้อคำถามตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลัก
ประสิทธิผล ( Effectiveness ) หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หลักการตอบสนอง( Responsiveness )
หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) หลักความโปร่งใส ( Transparency ) หลักการมีส่วนร่วม
( Participation ) หลักการกระจายอำนาจ ( Decentralization ) หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) และหลัก
ความเสมอภาค ( Equity )
         ผู้ตอบแบบประเมิน คือ บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในองค์กร เก็บข้อมูลจากบุคลากรโดยใช้
หลักการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
         "มีส่วนน้อย" หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคำถามนั้นๆ มากกว่าร้อยละ50 แต่ไม่ถึงร้อยละ75
         "มีส่วนใหญ๋" หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคำถามนั้นๆตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ 100
         "มีทั้งหมด" หมายถึง มีระบบ/กระบวนการหรือปฏิบัติตามระบบ/กระบวนการในข้อคำถามนั้นๆร้อยละ 100
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
เพศ *
หน่วยงาน *
ตำแหน่งปฏิบัติงาน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy