แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ในโครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน
วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความถูกต้อง ชัดเจน
  2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
  3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
  4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
  5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
  6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
  7. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  9. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
  10. อาหาร และอาหารว่างมีความเมาะสม
  11. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
  12. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
  13. สามารถจัดระบบความคิด และประมวลความคิดสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
  14. สามารถเขียน Lesson plan การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  15. สามารถผลิตสื่อ สืบค้นสื่อ การเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  16.สามารถนำความรู้และวิธีการอบรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  17. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
  18. สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  19. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ วิธีการอบรมที่ได้รับไปใช้ได้
  20. ท่านมีความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้และอยากให้อบรมพัฒนาต่อเนื่อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question