บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
หมายถึง การบริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุ เพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตนมาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยปฏิบัติตาม ระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม (Lending Library) และห้องสมุดผู้ขอยืม (Borrowing Library) การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นการให้บริการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ

**หมายเหตุ**
1. ผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง
2. อัตราค่ามัดจำ
- ถ่ายสำเนาเอกสารทั้งเล่ม ไม่ถึง 200 หน้า ค่ามัดจำ 300 บาท / 1 รายการ เกิน 300 หน้า ค่ามัดจำ 500 บาท / 1 รายการ
- ค่าส่งเอกสาร ตามที่ไปรษณีย์กำหนด
- บุคคลภายนอก เก็บ 500 บาท ต่อ 1 รายการ (ไม่คำนึงถึงจำนวนหน้า)
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดเพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำหรับผู้ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ชื่อ-นามสกุล *
สถานภาพ *
สังกัด/หน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-Mail *
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีในการจัดส่งตัวเล่มหนังสือ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy