Darganfod pwy sy’n helpu pwy yn y gymuned
Mae ychydig o elusennau lleol yn cynnal yr ymchwil hwn er mwyn darganfod sut mae pobl yn ardal ehangach y Drenewydd yn cefnogi ei gilydd. Bydd ein hymchwil yn dangos beth y mae pobl sy’n byw yn y Drenewydd yn gwybod eisoes, fod llawer o bobl yn helpu ei gilydd fel arfer. Byddwn yn rhannu’r ymchwil dienw gyda’r Cyngor Sir, y Bwrdd Iechyd a sefydliadau gwirfoddol eraill. Ni fedrwn addo y bydd unrhyw newid yn digwydd yn sgil yr hyn byddwn yn ei ddysgu am gymuned y Drenewydd, ond os hoffech inni’ch hysbysu am y canlyniadau, neu os hoffech wybod mwy am y prosiect hwn, dylech gysylltu â Sue Newham o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) sue.newham@pavo.org.uk
Mae’r adran hon yn delio gyda’r cymorth rydych wedi ei dderbyn gan bobl eraill.
Ydych chi wedi derbyn unrhyw gymorth gan unrhyw un o’r canlynol yn ystod y mis diwethaf, naill ai yn eich cartref neu wrth ichi fynd allan? Ticiwch bob un sy’n berthnasol. *
Required
Os ticiwch "arall", rhowch fanylion yma
Your answer
Gyda pha fath o bethau gawsoch chi gymorth? Ticiwch bob un sy’n berthnasol os gwelwch yn dda. *
Required
Os ticiwch "arall", rhowch fanylion yma
Your answer
Faint o oriau mae pobl wedi treulio’n eich helpu’r mis yma, heb dâl? *
Faint o oriau wnaethoch eu treulio’n helpu pobl y mis yma, gyda thâl? *
Oedd arnoch angen unrhyw gymorth, ac rydych wedi methu cael hyd i’r cymorth hwnnw?
Your answer
Mae’r adran hon yn delio gyda’r cymorth rydych wedi ei roi i bobl eraill.
Ydych chi wedi helpu unrhyw un o’r bobl neu’r grwpiau yma dros y mis diwethaf? Ticiwch bob un sy’n berthnasol. *
Required
Os ticiwch "arall", rhowch fanylion yma
Your answer
Gyda pha fath o bethau roeddech yn helpu? Ticiwch bob un sy’n berthnasol. *
Required
Os ticiwch "arall", rhowch fanylion yma
Your answer
Faint o oriau a dreuliwyd yn helpu pobl y mis yma, heb dâl? *
Faint o oriau mae pobl wedi treulio’n eich helpu’r mis yma, gyda thâl? *
Fyddech chi’n fodlon cynnig cymorth, os oeddech yn gwybod bod angen ar ei gyfer?
Your answer
Oes unrhyw broblemau sy’n eich gwneud yn ansicr ynghylch helpu?
Your answer
Gwybodaeth amdanoch chi, i’n helpu deall canlyniadau’r ymchwil yma
Nid oes rhaid ichi ateb yr adran hon, ond byddai o gymorth mawr inni pe gallech ei hateb.
Ble ydych chi’n byw?
Oedran ticiwch un os gwelwch yn dda
Cenedl Ticiwch un os gwelwch yn dda
Pa ddatganiad sy’n disgrifio eich trefniadau byw orau?
Os ticiwch "arall", rhowch fanylion yma
Your answer
Ydy unrhyw un o’r isod yn effeithio ar eich gallu i fwynhau bywyd. Ticiwch bob un sy’n berthnasol
A wnewch chi awgrymu tri pheth fyddai’n eich helpu i fwynhau bywyd mwy.
Your answer
Cesglir gwybodaeth fel rhan o’r prosiect ymchwil “Darganfod pwy sy’n helpu pwy yn y gymuned”
Ni fydd yr wybodaeth a gesglir fel rhan o’r arolwg hwn yn eich adnabod fel unigolyn ac nid oes angen ichi lenwi’r adran Amdanoch chi er mwyn cynnwys eich gwybodaeth yn yr arolwg.
Bydd yr wybodaeth ddienw’n rhoi darlun inni o bwy sy’n helpu pwy yn ardal y Drenewydd er mwyn dylanwadu ar benderfyniadau polisi.

Os byddwch yn ebostio Sue Newham, PAVO, sue.newham@pavo.org.uk i ddweud y byddech yn hoffi inni eich diweddaru ynghylch canlyniadau’r ymchwil, byddwn yn cadw eich cyfeiriad ebost ar daenlen y bydd Sue Newham yn ei ddefnyddio’n unig i’ch diweddaru am y prosiect. Byddwn yn dileu’r ddogfen hon ar ddiwedd 2019.


Hysbysiad Preifatrwydd PAVO
Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a’r sefydliadau eraill sy’n rhan o’r prosiect hwn, wedi ymrwymo i barchu a diogelu hawliau preifatrwydd unigolion.
Gellir gweld polisi preifatrwydd PAVO ar y wefan - https://www.pavo.org.uk/about-pavo/legal-information.html
Dylid e-bostio unrhyw gwestiynau ynghylch ein polisi preifatrwydd at: angela.owen@pavo.org.uk neu gellir ysgrifennu at PAVO, 30 Heol Ddole, Llandrindod, Powys, LD1 6DF. Fel arall, gallwch ffonio 01597 822191.
Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PAVO. Report Abuse - Terms of Service