แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การให้คะแนน

  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ข้อ 1-7 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ข้อ 8-10 ทุกวัน 4 คะแนน ทุกวัน 0 คะแนน ประจำ 3 คะแนน ประจำ 1 คะแนน ครั้งคราว 2 คะแนน ครั้งคราว 2 คะแนน นานๆครั้ง 1 คะแนน นานๆครั้ง 3 คะแนน ไม่กิน 0 คะแนน ไม่กิน 4 คะแนน

  ผลของการประเมินประจำ

  รวมคะแนนทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 40 คะแนน แสดงว่า มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ยอดเยี่ยมมาก 25-39 คะแนน แสดงว่า มีฤติกรรมบริโภคอาหารบางอย่างที่ต้องปรับปรุง สู้นะ น้อยกว่า 25 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ดี ต้องฝึกบริโภคใหม่ ไม่เป็นไร พยายามต่อไป

  ระดับคะแนน

  ม.1 ภาคต้น
  ม.1 ภาคปลาย
  ม.2 ภาคต้น
  ม.2 ภาคปลาย
  ม.3 ภาคต้น
  ม.3 ภาคปลาย
  ม.4 ภาคต้น
  ม.4 ภาคปลาย
  ม.5 ภาคต้น
  ม.6 ภาคต้น
  ม.6 ภาคปลาย
  Please enter one response per row