แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นิสิต ปีการศึกษา 2557

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ทำหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนเพื่อการพัฒนานิสิต
เพื่อการประโยชน์การจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป กองกิจการนิสิตจึงขอความร่วมมือ
ในการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นิสิตตามแบบประเมินนี้
ข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมตลอดจน
การจัดบริการให้แก่นิสิตต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิต เช่น  การให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ เมื่อนิสิตมาขอรับคำปรึกษา การตอบข้อซักถาม ทางโทรศัพท์  ทาง Facebook และทาง E-mail เป็นต้น
  2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต เช่น  แหล่งทุนการศึกษา  การบริการข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ข่าวสารการจัดกิจกรรม ข้อมูลการรับสมัครงาน ผ่านสื่อต่างๆ   
  3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตเช่น  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา  การบรรยายพิเศษ  การให้บริการแหล่งสารสนเทศด้านอาชีพ  การให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เป็นต้น
  4. ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นิสิตในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question