UltraEbre Swim Marathon 2023 - COUPLE
Inscripció - Inscripción - Registration

CATALÀ
Trofeig «Tragamilles» Jordi Cervera.
En aquesta modalitat dos nedadors aniran acompanyats per un sol caiac i tenen la condició de sortir i arribar plegats, amb una diferència màxima a l’arribada de 30 segons entre els membres de la parella.
Les parelles podran ser mixtes o del mateix gènere. Es premiarà a la primera parella de cadascuna de les categories, masculina, femenina i mixta.
En cas d’abandonament d’un dels nedadors hauran d’avisar a direcció de competició i esperar a que el nedador sigui retirat de l’aigua o surti en algun dels embarcadors de pas (Bítem, Tortosa o Club de Rem de Tortosa –
Campredó). El nedador que no hagi abandonat optarà als premis individuals de la prova. Les parelles han de restar juntes tota la prova i no es poden separar ni enganxar a altres nedadors.

CASTELLÀ
Trofeo «Tragamillas» Jordi Cervera.
En esta modalidad dos nadadores irán acompañados por un solo kayak y tienen la condición de salir y llegar juntos, con una diferencia máxima a la llegada de 30 segundos entre los miembros de la pareja.
Las parejas podrán ser mixtas o del mismo género. Se premiará a la primera pareja de cada una de las categorías, masculina, femenina y mixta.
En caso de abandono de uno de los nadadores deberán avisar a dirección de competición y esperar a que el nadador sea retirado del agua o salga en alguno de los embarcaderos de paso (Bítem, Tortosa o Club de Remo de Tortosa - Campredó). El nadador que no haya abandonado optará a los premios individuales de la prueba. Las parejas deben permanecer juntas toda la prueba y no se pueden separar ni pegar a otros nadadores.

ENGLISH
Trophy "Tragamilles" Jordi Cervera.
In this mode, the two swimmers will be accompanied by a single kayak and have the condition to leave and arrive together, with a maximum difference of 30 seconds between the members of the pair.
Couples may be mixed or of the same gender. The first pair in each of the categories, male, female and mixed, will be awarded.
In case of abandonment of one of the swimmers must notify the competition management and wait for the swimmer to be removed from the water or leave on one of the passing piers (Bítem, Tortosa or Tortosa Rowing Club - Campredó).
The swimmer who has not left will be eligible for the individual prizes of the event. Couples must subtract the entire event together and cannot be separated or attached to other swimmers.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Normativa General / General Rules
Acceptem la normativa / Aceptamos la normativa / Accept the rules *
Descàrrec de responsabilitats / Descarga de responsabilidades / Disclaimer of Liability
CATALÀ.
ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I DESCÀRREGA DE RESPONSABILITATS
1. Organització. L'UltraEbre Swim Marathon està organitzada per l’associació esportiva sense ànim de lucre xswim project amb el recolzament de diverses institucions i patrocinadors.
2. Reglament de la prova. Conec el contingut del reglament de la prova que vaig a realitzar i l’accepto.
3. Salut i estat físic, seguretat de la prova i l’assegurança.
a) Absolc de qualsevol responsabilitat als organitzadors i voluntaris de la prova, per qualsevol dany físic o material que succeeixi, o que estigui causat per mi, abans, durant o després de la prova, inclòs en entrenaments.
b) Declaro que estic físicament en forma i he entrenat suficient per la prova i un metge col·legiat ha fet un reconeixement del meu estat físic.
c) Consenteixo rebre tractament mèdic por qualsevol autoritat mèdica, ja que es considera prudent en el cas de lesió, accident i/o malaltia durant la prova.
d) Els organitzadors proporcionaran tant la seguretat durant la prova com primers auxilis, si fos necessari, a través de caiacs i embarcacions de seguretat, i, ambulàncies, que estaran disponibles per assistir als participants.
e) Comprenc que, com a participant, sóc responsable de la meva seguretat personal i del meu equipament personal i possessions.

Declaro que totes les dades fetes constar a la inscripció son veraces

CASTELLANO
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DESCARGA DE RESPONSABILIDADES
1. Organización. La UltraEbre Swim Marathon está organizada por la asociación deportiva sin ánimo de lucro xswim project con el apoyo de diversas instituciones y patrocinadores.
2. Reglamento de la prueba. Conozco el contenido del reglamento de la prueba que voy a realizar y la acepto.
3. Salud y estado físico, seguridad de la prueba y el seguro.
a) Absuelvo de cualquier responsabilidad a los organizadores y voluntarios de la prueba, por cualquier daño físico o material que suceda, o que esté causado por mí, antes, durante o después de la prueba, incluido en entrenamientos.
b) Declaro que estoy físicamente en forma y he entrenado suficiente para la prueba y un médico colegiado ha hecho un reconocimiento de mi estado físico.
c) Consiento recibir tratamiento médico por cualquier autoridad médica, ya que se considera prudente en el caso de lesión, accidente y/o enfermedad durante la prueba.
d) Los organizadores proporcionarán tanto la seguridad durante la prueba como primeros auxilios, si fuera necesario, a través de kayaks y embarcaciones de seguridad, y, ambulancias, que estarán disponibles para asistir a los participantes.
e) Comprendo que, como participante, soy responsable de mi seguridad personal y de mi equipamiento personal y posesiones.

Declaro que todos los datos hechos constar en la inscripción son veraces

ENGLISH
ACCEPTANCE OF TERMS AND DISCLAIMER OF LIABILITY
1. Organization. I hereby agree to participate in the UltraEbre Swim Marathon organised by the non-profit sport association xswim project with the support of various institutions and sponsors.
2. Event rules. I know and accept the content of the rules of the event.
3. Health and fitness, safety of the event and insurance.
a)  I hereby hold the event organisers and volunteers harmless for any physical harm or damage to property which occurs, or which is caused by me, before, during or after the event, including during training.
b) I declare that I am physically fit and I have trained enough for the event and a I am in a good physical condition.
c) If the organisers consider to be necessary, I hereby agree to receive first aid or medical treatment from any medical authority should this be deemed appropriate in case of an injury, accident and/or illness during the event.
d) Organizers will provide both safety during the test and first aid, if necessary, through kayaks and safety craft, and, ambulances, that will be available to assist participants.
e) I understand that, as a participant, I am responsible for my personal safety and my personal equipment and possessions.

I declare that all the data recorded in the registration are true
Acceptem les condicions / Aceptamos las condiciones / Accept the terms *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy