แบบสำรวจความต้องการการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คำชี้แจง: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาและความต้องการบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปใช้สำหรับการวางแผนดำเนินงานจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
Email address *
ท่านสนใจส่งบุตรหลานเรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือไม่ *หากตอบสนใจให้ตอบคำถามต่อไป *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1.เพศ *
2.อายุ *
3.สถานภาพ *
4. อาชีพ *
5. ระดับการศึกษา *
6. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
7. รายได้ครอบครัวต่อเดือน *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่เหมาะสมที่ท่านสามารถจ่ายได้ควรจะเป็นเท่าไร
Clear selection
2. เหตุผลที่ท่านคิดว่าจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โปรดจัดอันดับความสนใจ 3 ลำดับ
3. ท่านทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือไม่ อย่างไร
4. เพราะเหตุใดท่านจึงทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านกล่าวถึง
5. ท่านคิด/รู้สึกอย่างไรต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
6. ท่านคิดว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีอยู่/เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
7. ท่านคิดว่าการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในสังคมปัจจุบันมีความจำเป็น/สำคัญมากน้อยเพียงใด
8. ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน / หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ข้อมูลการติดต่อ (หากสะดวกในการให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ)ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-อีเมล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science. Report Abuse