แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน
หน่วยงานได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 อาชีพ
Clear selection
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3) จำนวนเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณามีความเหมาะสม
Clear selection
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1) การให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ำเสียงที่สุภาพ
2) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
3) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา น่าเชื่อถือ เป็นต้น
Clear selection
2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
คอลัมน์ 4
คอลัมน์ 5
1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
2) ความเพียงพอของอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคําขอ ปากกา เป็นต้น
3) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับบริการ เช่น ห้องน้ำ มีจัดที่นั่งรอ น้ำดื่ม เป็นต้น
Clear selection
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy