Inscripció Temporada 2017-2018
El present formulari es complimenta i reflecteix la voluntat de qui subscriu (i dels progenitors / tutors en cas de minoria d’edat), de subscriure tot el que en el mateix s’estableix, així com de facilitar totes les dades necessàries per a la correcta vinculació i relació entre el CLUB VOLEIBOL BARCELONA - BARÇA i la jugadora del Club, mentre estigui vigent i sigui efectiva la relació entre ambdues parts.

Als efectes anteriors, lliure i voluntàriament els que envìen el present formulari faciliten les DADES i atorguen les AUTORITZACIONS següents:

Dades personals de la jugadora
Nom *
Your answer
Primer cognom *
Your answer
Segon cognom *
Your answer
Data Naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Alçada *
Exemple: 170cm
Your answer
DNI o Passaport *
Your answer
Número del CATSALUT *
Exemple: MEVI 0 123456 00 1
Your answer
Lloc de naixement *
Localitat, Provincia, Pais
Your answer
Nacionalitat *
Your answer
Domicili habitual *
Carrer, Núm, Pis, Porta
Your answer
Codi postal *
Your answer
Població *
Your answer
Correu electronic de contacte
Si disposa de correu electrònic
Your answer
Móbil de contacte
Si disposa de mòvil de contacte
Your answer
Centre o institució d estudis / feina de la jugadora *
Nom del centre, persona de contacte i telèfon.
Your answer
Dades esportives de la jugadora
Ha jugat a Volei? *
Anys d'esperiència *
Club o escola de procedència *
On ha jugat la temporada anterior?
Your answer
Anys d'antiguitat *
En cas de ser jugadora del CVB Barça, quants anys porta al nostre club
Rol o posició de joc
Your answer
Categories de la propera temporada
Cada jugadora està vinculada a una categoria en funció del seu any de naixement quedant asignat a un equip de l'Escola de Volei o a un Equip Base. El Volei a Terra i Volei adults són categories obertes a tothom independentment de la edad o el sexe.
Categoria Escola de Volei *
Selecciona la teva categoria per la propera temporada.
Categoria Equips de Base *
Selecciona la teva categoria per la propera temporada. El Volei a Terra i Volei adults són categories obertes a tothom independentment de la edad o el sexe.
Dades del primer tutor o soci adjunt
Totes les jugadores del CVB Barça són socies del club però en cas de minoria d'edat han de tenir un tutor que assumeixi aquesta funció en representació.
Nom del primer tutor *
Your answer
Cognoms del primer tutor *
Your answer
DNI del primer tutor *
Your answer
Correu electrònic de contacte del primer tutor *
Your answer
Mòbil de contacte del primer tutor *
Your answer
Compte corrent per als càrrecs del CVB Barça: *
Exemple: IBAN: ESXX-4444-4444-4444-4444-4444
Your answer
Dades del segon tutor
(Opcional)
Nom del segon tutor
Your answer
Cognoms del segon tutor
Your answer
DNI del segon tutor
Your answer
Correu electrònic de contacte del segon tutor
Your answer
Mòbil de contacte del segon tutor
Your answer
Dades de salut
Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) DECLARA que la jugadora:
a) No pateix cap malaltia cardíaca ni/o respiratòria, ni de cap altre tipus que impedeixi o aconselli la no realització d’esports o de les activitats pròpies de la secció amateur a la que s’integra.
b) No requereix cap tipus d’assistència ni/o vigilància mèdica específica, donat que no pateix actualment ni ha patit cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat.
c) No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni/o a algun medicament o substància amb la que pugui entrar en contacte durant el desenvolupament de l’activitat esportiva.
d) En cas de patir alguna malaltia o requerir algun tractament o vigilància especial, es farà constar seguidament (N/A si no aplica):
Malaltia o requeriment d'algun tractament o vigilància especial *
Your answer
Autorització seguiment de l'estat de salut i de forma
Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) AUTORITZA al FC BARCELONA i al CVBarcelona-Barça i, concretament als serveis mèdics que determini en cada moment l’esmentat Club, a fi i efecte de que:
a) Puguin realitzar a la jugadora totes aquelles proves mèdiques, analítiques i/o procediments d’avaluació que siguin necessaris i/o convenients per a fer el seguiment i control de l’estat de forma i de salut, així com per la verificació de la no ingestió de substàncies prohibides als esportistes.
b) Puguin comunicar a l’entrenador i/o cos tècnic de la secció els resultats i dades derivades de les proves i/o procediments, en cas que vulnerin la reglamentació vigent i/o puguin ser causa de la disminució significativa del rendiment del jugador.
Autorització seguiment de l'estat de salut i de forma *
Autorització asistència en cas d'urgència
Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) AUTORITZA al FC BARCELONA i al CVBarcelona-Barça i als membres que, en desenvolupament de les seves funcions tinguin sota el seu càrrec a la jugadora (ja siguin, entrenador, cos tècnic, et.) per a que en cas d’urgència i/o accident pel qual la jugadora pateixi danys o necessiti assistència mèdica: a) Autoritzin la pràctica de tots els protocols de primers auxilis que siguin necessaris per a preservar la salut del jugador.
b) Autoritzin o portin a terme directament, segons el cas, el desplaçament del jugador al centre sanitari més proper o que millor garanteixi les seves condicions de salut i/o assistència urgent.
c) En cas d’urgència imminent en la que existeixi risc vital, autoritzin la intervenció mèdica que, objectivament, i segons els criteris mèdics siguin necessària per a mantenir la vida del jugador.
En tot cas, les anteriors autoritzacions seran operatives sempre i quan amb caràcter previ a ser efectives, s’hagi trucat als telèfons de contacte mes arriba facilitats per a traslladar la incidència i no hagi estat possible contactar.
Autorització asistència en cas d'urgència *
Autoritzacions en materia de Transport
Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) AUTORITZA al CVBARCELONA - BARÇA i als membres que, en desenvolupament de les seves funcions tinguin sota el seu càrrec al jugador (ja siguin, entrenador, cos tècnic, etc.) per a que en absència de pares/tutors del jugador, decideixin en quin vehicle particular s’haurà de desplaçar el jugador. Pel cas que els progenitors/tutors del jugador, tinguin preferència o vulguin decidir en quin vehicle privat es desplaçarà el menor, hauran de donar al club les corresponents indicacions de forma expressa i escrita abans de produir-se el desplaçament. En aquest escrit hauran d’especificar si les seves instruccions són per un partit concret o per tots els desplaçaments que es produeixin durant la temporada esportiva.
Autoritzacions en materia de Transport *
Autoritzacions en materia de Drets d'Imatge
Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) AUTORITZA al FC BARCELONA i al CVBarcelona-Barça per a que:
a) A través del seu personal pugui prendre fotografies i/o filmar a la jugadora individual i/o col·lectivament en el desenvolupament de les tasques de joc i/o en situacions circumstàncies d’equip que es produeixin mentre estigui integrada al Club. Queden compreses en aquesta autorització la presa d’imatges que es produeixi en activitats de promoció que es puguin fer com a membre del Club, així com en qualsevol esdeveniment al que assisteixi com a membre del CVBARCELONA-BARÇA.
b) Les fotografies i/o filmacions preses directament o facilitades per tercers, siguin emprades pel Club per actes de promoció i/o d’informació relatius a la secció, i/o a les activitats que organitza i/o gestiona el CVBARCELONA-BARÇA, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació per dites fotografies ni/o filmacions.
c) Disposi lliurement de les esmentades fotografies i/o filmacions, a quins efectes cedeixo el dret d’explotació sobre les mateixes renunciant a la percepció de cap import per aquest concepte. Amb la comunicació de les anteriors dades, AUTORITZO la incorporació de les mateixes a un fitxer automatitzat del que serà responsable el CVBARCELONA-BARÇA, tenint les esmentades dades el caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i normativa de desenvolupament. Per mitjà del present els que subscriuen AUTORITZEN expressament al CVBARCELONA-BARÇA per a que utilitzi INTERNAMENT totes les dades que es faciliten al present document, per a la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb la integració i desenvolupament de la seva activitat com a jugadora del CVBARCELONA-BARÇA. En tot cas s’informa el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació sobre les dades facilitades, enviant una comunicació al domicili del responsable del fitxer.
Autoritzacions en materia de Drets d'Imatge *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Club Voleibol Barcelona. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms