แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดพิจิตร
ท่านมาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้เราจะประมวลสรุปผลลัพธ์ เพื่อทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
1)ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
1.1 ความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
1.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.6 ความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่รับสินบน
Clear selection
2)ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้บริการ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
2.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.3 ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
2.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ
2.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
2.6 ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
Clear selection
3)ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
3.1 สถานที่ตั้งของพนักงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนำ้
3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
3.4 ความพอเพียงของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
3.5 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
3.6 ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy